גם בתקופת הקורונה
  לכיתה א
close Contact Us

בס"ד

תקנון אתר "משניות מתוקשבות"

"בית המלמדים" ע"ר 58-01399-47  עמותה לפיתוח מערכות דידקטיות יהודיות מתקדמות. מפעילה את אתר התוכנית "משניות מתוקשבות" שכתובתו https://www.afikoman.org.il/Mishna

 1. "בית המלמדים"  שומרת  לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. האתר נועד אך ורק לשימוש המורה  ולא לשימושים מסחריים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים.
 2. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של "בית המלמדים". השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים המנויים באתר.
 3. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") הינם של "בית המלמדים", אלא אם צוין אחרת במפורש.  
 4. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. בין היתר "בית המלמדים" היא בעלת זכויות היוצרים בכל הכתבות ו/או בכל המשחקים ו/או בכל תוכן אחר שיתפרסמו באתר בכל האזורים למעט באתרים שיקושרו באמצעות קישוריות.
 5. כחלק מתהליך הרישום, יידרש כל משתמש לבחור סיסמא ושם משתמש מובהר בזאת כי על הגולש יחולו האיסורים הבאים:
  אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר בכוונה להתחזות אליו.
 6. הגולש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור.
 7. הרשומים מתבקשים למלא  את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר. "בית המלמדים"  מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין.
 8. לידיעת הגולשים, "בית המלמדים" עושה שימוש באתר ב- "Cookies" לשיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן ע"י המשתמשים באתר. ה- "Cookies" אינם חושפים מידע אישי על הגולש. הגולש יכול בכל עת למוחקם מהדיסק הקשיח.
 9. "בית המלמדים" אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר.  מובהר בזה, כי "בית המלמדים" לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י "בית המלמדים" תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ן- "בית המלמדים" אינה  אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 10. "בית המלמדים" איננה מתחייבת כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל "בית המלמדים" ובין אם בגלל גורם אחר. האתר מכיל קישורים "Links" אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. "בית המלמדים" אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 11. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי "בית המלמדים" לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של "בית המלמדים", במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
 12. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 13. השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם "as is". "בית המלמדים" אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי "בית המלמדים" בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו, ככל שיתעוררו, אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד "בית המלמדים" ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות
 14. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 15. מוסכם בזאת שכל דין ודברים בעניין האתר יידון באמצעות בוררות של בית הדין "משפטי ארץ" שעל יד כולל "ארץ חמדה" – ירושלים.


חזרה